Gyülekezettörténet

A Vecsési Evangélikus Missziói Egyház Kuthy Dezsőhivatalosan 1923. Pünkösd hétfőn alakult meg KUTHY DEZSŐ akkori egyetemes egyházi főtitkár,későbbi püspök, Dr. HELLE FERENC Vecsésen élő gimnáziumi tanár és evangélikus lelkész, valamint HORVAY SÁNDOR – a gyülekezet első felügyelője – több éves szervező munkájának eredményeként. A gyülekezet vasárnaponként a Felső telepi általános iskola termében tartotta istentiszteleteit.

Dr. Helle Ferencet a Bp. Deák téri lelkészek segítették a lelDr. Helle Ferenckipásztori munkájában. Az egyre növekvő lélekszámú gyülekezet – melynek szerves részét képezték a Ganz telepen élő evangélikusok is – nagy vágya volt a saját templom és lelkészlakás felépítése, hogy ne idegen vendéglelkészek váltsák egymást vasárnaponként, hanem itt élő, ‘saját’ lelkészük legyen, aki a hétköznapokban is közöttük él és végzi a lelkipásztori munkáját.

Gróf VIGYÁZÓ FERENC volt az, akinek köszönhető a templomépítés tervének a megvalósításElső temploma. Evangélikus édesanyjának, Báró PODMANICZKY ZSUZSANNÁNAK emlékére nagy összegű adományt adott erre a célra. A templom azon a telken épült fel a Károly utca és Erkel Ferenc utca sarkán, melyet a gyülekezet első gondnoka BURGER PÁL ajándékozott az egyháznak. A templom építésének ideje alatt elhunyt. A templom építésének befejezését özvegyének, BANAI ZSÓFIÁNAK pénzadománya tette lehetővé, melyet férje emlékére adott a gyülekezetnek.

A templom felszentelését 1932. május 16-án, Pünkösd hétfőjén Dr. RAFFAY SÁNDOR püspök végezte. A gyülekezet vezetői ekkor Dr. HELLE FERENC lelkész, HORVAY SÁNDOR felügyelő, BENDER MIHÁLY gondnok és GRESCHÓ JÁNOS kántortanító voltak.

A nagy ünnepet lelkes gyülekezeti élet követte, melynek gyümölcseként 3 harangot emelhettek helyükre a templom tornyában 1935. június 10-én, Pünkösd hétfőn. A harangszentelő istentisztelet lelkészi szolgálatát HONÉCZY PÁL esperes, pilisi lelkész végezte. Ekkor a gyülekezet felügyelője Dr.Hegedűs Lajos TESZÁRY FERENC, a gondnoka FARKAS LÁSZLÓ volt.

A gyülekezet első önálló lelkészét, HEGEDŰS LAJOST 1938. május 8-án WOLF LAJOS esperes, ceglédi lelkész – későbbi püspök – iktatta be hivatalába. Ami ezután következett, a II. világháború és az azt követő kommunista uralom évtizedei, arra az idősebbek személyesen átélt ‘élményeikként’ tudnak visszaemlékezni. A nemzeti tragédia a vecsési evangélikus gyülekezetet is emberileg nézve teljesen reménytelen helyzetek sorozatába kényszerítette. A templom 1944.december 9-én a falusi plébániatemplom és a malom kéménye után 13.30-kor megsemmisült, s a parókia is lakhatatlanná vált.

A háború befejeződése után a templom törmelékhalma a kritikusan lecsökkent lélekszámú gyülekezet addigi egészségesen fejlődő életének szimbolikus sírhalma lett. A romok közül a még felhasználható anyagot a környéken élők a romos házaik kijavításához használták fel, a templom újjáépítésére pedig az idő múlásával arányosan fogyott a remény. A Gondviselő azonban olyan megoldást készített elő, amilyenre senki sem gondolt. 1946 nyarán az Egyházak Világtanácsának ajándékaként teljes berendezéssel együtt megérkezett Svájcból az a fatemplom, amely 25 éven át állt az első templom romjai mögött a gesztenyefák árnyékában.

Az épületet ORDASS LAJOS püspök szentelte fel 1946.augusztus 25-én. Az első templom oltárának a helyén felállított haranglábra még bizonyára sokan emlékeznek ma is.

Igazi korszakváltást jelMarschalkó Gyulaentett a gyülekezet életében 1955.október 9., amikor VÁLINT JÁNOS esperes beiktatta a lelkészi hivatalába MARSCHALKÓ GYULA lelkészt,
aki 1990-ig, nyugdíjba meneteléig hűségesen végezte a legkilátástalanabb időkben is lelkipásztori munkáját Vecsésen, a Ganz-telepen, Üllőn, Gyálon és Felsőpakonyban élő evangélikusok között.
Gyülekezetépítő munkájában felesége mellett LUDROVSZKY EMIL és SZABÓ DÉNESNÉ felügyelők, GRÉNN ISTVÁN gondnok és a mindig segítőkész presbiterek voltak nélkülözhetetlen társai. A kezdeti években, amíg fel nem épült a régi vályogház helyén az új parókia, albérletben lakott a Rózsa utcában nagyon egyszerű körülmények között. Az új, jelenlegi parókiát DETRE LÁSZLÓ esperes, mendei lelkész avatta fel 1962.szeptember 30-án. A gyülekezet és lelkésze a parókiaépítés után megújult reménységgel imádkozott azért, hogy az első templom helyén ismét templom álljon.Az imádság meghallgatást nyert.

A gyülekezetnek immár harmadik templomát D.KÁLDY ZOLTÁN püspök 1971.október 10-én szentelte fel.

A hetvenes és nyolcvanas években a lelki élet munkálása mellett az új épületeket övező kert parkosítása és gondozása jelentett folyamatosan megújuló feladatot.

A rendszerváltozás utáni évben, 1990-ben hívta meg lelkészének a gyülekeRezessy Miklós3. templomzet REZESSY MIKLÓS ipolyvecei /Nógrád megye/ lelkészt. Az ő szolgálati ideje alatt az épületek korszerűsítési, külső-belső felújítási munkái történtek meg. A nagyközségben ekkor támadt fel tetszhalotti állapotából a közösségek hagyományos szerveződése. Új lehetőségeket kaptak a polgári és egyházi kezdeményezések, megalakult az önálló zeneiskola, énekkarok, zenekarok, művészeti csoportok szerveződtek, lehetővé vált a szervezett és legális iskolai hitoktatás, és a sort végeláthatatlanul folytathatnánk. Ebben a forradalmian megújult szellemi – és gazdasági környezetben az egyházak és vezetői is új lehetőségeket és kihívásokat kaptak.

Rezessy Miklós nyugdíjazását követően, 2008-ban a gyülekezet Heinemann Ildikót választotta meg lelkészének.