Hit- és Erkölcstan

Életrevaló, gyermekközpontú, biblikus

A szeptembertől első és ötödik osztályba lépő gyermekek számára kötelező erkölcstanórára vagy hit-és erkölcstanórára járni. A hit- és erkölcstan a hittanóra „utódja” az iskolákban, azzal a különbséggel, hogy az órarendbe iktatták, tehát lehet az első, a második, a harmadik órában is. De ugyanúgy a hittanár vagy a lelkész tartja ezt az órát, amelynek tartalma kibővül: ezentúl a keresztény hit kérdései mellett hangsúlyosan foglalkozunk erkölcstani kérdésekkel is.

Mi a különbség az erkölcstan és a hit- és erkölcstanóra között?

Az erkölcstanórára járó gyerek megtanulja majd, hogy mi a család és a barátság, a hit- és erkölcstanórára járó társai pedig ugyanezt József és családjának története, valamint Dávid és Jonátán barátsága kapcsán fogják felfedezni. Viszont csak az utóbbiak fognak arról is hallani, hogy miért fontos a megbocsátás, mit jelent szabadnak lenni életünk terheitől, bűneitől, vagy arról, hogyan tapasztalható meg Teremtőnk szeretete. Éppen ezért ÉLETREVALÓ az evangélikus hit- és erkölcstanoktatás. Olyan értékeket mutat meg, amelyek nélkülözhetetlenek a boldog, kiegyensúlyozott élethez.

Hittanóránk GYERMEKKÖZPONTÚ: gondosan elkészített tanterveink, tankönyveink és tanítási módszereink nemcsak a gyerekek életkorához alkalmazkodnak, hanem az adott csoporthoz és az egyénekhez is. Sokszor fordulunk alternatív módszerekhez, gyakran bibliodráma keretében dolgozzuk fel a tananyagot. Minden órán számos illusztrációval tesszük érthetővé az ismeretlen fogalmakat, a régi történeteket. A legtöbb tanórát énekléssel gazdagítjuk, amely az emberi szellemet és lelket felszabadítja, és segíti a csoport tagjai közötti szorosabb kapcsolat kialakulását. Fontosnak tartjuk az élményszerű oktatást.

A hit- és erkölcstanórák tárgya Jézus élete és tanítása, az önismeret, az emberi kapcsolatok, illetve a közösség és a környezet jelentősége életünkben. Ugyanakkor az oktatás BIBLIKUS: minden témát egy-egy bibliai történettel, történetfolyammal világítunk meg. A gyerekek természetesen sokat profitálnak majd később is abból, hogy az európai kultúra alapját képező Biblia szövegét ismerik és jól értelmezik.

A hit- és erkölcstanórára való jelentkezésről a szülő dönt az elsős gyermek beiratkozásakor, (külön nyilatkozati lapon), illetve az ötödikes gyerekek szülei május 20-ig nyilatkoznak választásukról az iskolában. Az elsős szülők gyermekei május 20-ig változtathatnak még egyszer eredeti döntésükön.
Nem követelmény a keresztség, bárkit szívesen látunk óráinkon.

Olvassa el kerettanterveinket!

Válaszd az evangélikus hit- és erkölcstant!

Miért tartom fontosnak, hogy a gyermekem hittanórára járjon?

 

“Úgy gondolom, hogy a gyermekeim lelki fejlődésében meghatározó szerepet kap a hittan. A bibliai történeteken keresztül olyan viselkedési normákat, tanulságokat ismernek meg, amelyek egész életükben elkísérik őket, segítenek Isten parancsolatai szerint, testvéri szeretetben élni, jobb emberré válni. A gyülekezetben hallgathatják az örömhírt, megtapasztalhatják közösségformáló erejét, a közös imádság örömét.”
Schmidt Károly, mérnök, közgazdász

“A családban hosszan visszamenően evangélikus vallású mindenki, így az evangélikus hit iránti elkötelezettség mély gyökereket vert bennünk. Természetesnek tartjuk a hittörténet megismerését és a tízparancsolat örök igazságának átélését.”
Csirkovics Katalin, tanár

“Gyermekeink felnőtté válásukig sok kisebb-nagyobb közösségnek a tagjai. Szülői felelősségünk, hogy a sok testet és elmét fejlesztő tevékenység mellett időt és teret biztosítsunk nekik arra is, hogy megismerkedjenek Isten igéjével és a keresztény értékekkel, tanításokkal. Mi, vecsésiek, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy lelkésznőnk kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy gyermekeink megtalálják helyüket az evangélikus közösségben. A konfirmáció az az esemény, amikor a fiatalok a gyülekezet tagjai előtt bizonyságot tesznek hitükről. Fontosnak és meghatározónak tartom ezt a pillanatot gyermekeink életében, hiszen Istennel és a gyülekezettel való közösségük olyan erős kötelék lehet majd számukra, amelyre bizton számíthatnak, bárhová sodorja is őket az élet. Köszönjük lelkésznőnk e téren végzett fáradhatatlan munkáját.”
Tóthné Almássy Mónika, kórházpedagógus